Общи условия и правила за използване

Последна актуализация - 01.04.2023 г.

I.ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Община Стара Загора, и физическите лица, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на предоставяните от него административни услуги на чрез уеб базиран софтуер.
Чл. 2. Този уеб сайт (https://svatbi.starazagora.bg) и всички изображения, текст, графика, лого, бутони, компилации на данни и софтуер, видеа, програмен код и свързана информация под формата на съдържание (занапред наричани „Сайт“ или „Сайтът“) са собственост на Община Стара Загора, по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права са притежание на община Стара Загора. Достъпът до информацията е безплатен.
Чл.3. (1).Целта на настоящите Общи условия е да се уредят отношенията между Община Стара Загора и всички физически лица (занапред наричани „Потребители“), които искат да се възползват от услугите, предлагани в онлайн пространството от Сайта или посещават уеб сайта, включително правилата за ползването на сайта и подаването на заявления за сключване на граждански брак.
Общите условия на https://svatbi.starazagora.bg са задължителни за всички Потребители на Платформата.
Чл.3 (2) Всяко използване на Платформата означава, че потребителят се е запознал внимателно с Общите условия за използването ѝ и се е съгласил да ги спазва безусловно.
Чл. 3 (3) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от oбщина Стара Загора по всяко време чрез актуализирането им на тази страница. Тези промени влизат в сила незабавно от обновяването им тук.
Чл. 3 (4) „ Община Стара Загора “ има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по своя преценка или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Чл. 3 (5). Във всеки един случай на промяна на Общите условия Доставчикът ще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Потребителят има задължение да прави справка за евентуални промени на Общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.
Чл.3 (6). Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
Чл. 3 (7). https://svatbi.starazagora.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, https://svatbi.starazagora.bg уточнява, че изображенията на услуги или ритуални зали имат илюстративен и насочващ характер.
Чл. 3 (8) Характеристиките или цените на услугите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни само след приемането им с решение на общински съвет към Община Стара Загора.
Чл. 3 (9). Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Доставчикът не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

II. ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 4 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование: Община Стара Загора
Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107
Данни за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107
e-mail: sz@starazagora.bg
|Телефон: 042 614 614
Website: www.starazagora.bg
5. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III.Общи положения
Чл. 5 Информация, изисквана от Закона за защита на потребители, Закона за електронна търговия и Директивите на Европейския съюз за продажба на продукти и услуги в Интернет.
Данни за общинско предприятие Община Стара Загора:
Търговско наименование: "Община Стара Загора"
Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107
На посочения по-горе адрес;
На телефон: 042 614 614 или на имейл адрес: sz@starazagora.bg
Чл. 6 (1) Сайтът е достъпен на адрес в Интернет https://svatbi.starazagora.bg и чрез него Потребителите могат да намерят информация за община Стара Загора, предлаганите услуги, както и да направят своята резервация за сключване на граждански брак, вкл. да подадат заявление, да заплатят и да осъществяват контакт със служители на община Стара Загора, във връзка с предлаганите от Сайта услуги.
Чл. 6 (2) Чрез Сайта, Потребителите могат:
- да запазят дата и час за своя сватбен ритуал, включително подаване на заявление за сключване на граждански брак, като попълнят всички изискуеми по закон данни и информация;
- да извършват всякакви плащания във връзка с покупка на предлаганите услуги, съгласно поддържаните начини за разплащане;
- да получават информация за услуги, техните характеристики, цени, условия за ползване и избор на ритуална зала, тъй като на територията на община Стара Загора съществуват 3 обредни зали;
- да получават уведомления и електронни документи, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за счетоводството, Търговски закон и Директивите на Европейския съюз за електронна обмяна на документи;
- да получават информация за предлаганите услуги, техните специфични условия, ако има такива, както и да подават искания/жалби и сигнали до община Стара Загора, през специално създадената форма за контакти;
- Община Стара Загора е длъжен да предоставя заявените от Потребителите услуги според предвидените в закона срокове, като гарантира правата на Потребителите, изцяло следвайки действащите правни норми и установените добрите практики, обичаи.
- Потребителите, които използват Сайта се съгласяват, че всички изявления и действия, които се пораждат помежду им във връзка със запазването на дата и час за ритуал за сключване на граждански брак, и свързаните услуги, предлагани от Сайта могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни съобщения по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /загл. изм. в ДВ бр. 85/ 2017/ и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
Всички съобщения и електронни документи от страна на община Стара Загора ще бъдат предоставени и подписани по надлежния електронен път от оправомощени за целта лица.

IV. Стъпки за извършване на резервация на ритуал за сключване на граждански брак
Чл. 7 За да осъществи резервация услуги, запазване на дата и час за провеждане на ритуал за сключване на граждански брак, предлагани от Сайта, всеки един Потребител избира първи ритуална зала, в която иска да сключи граждански брак или място за изнесен ритуал. След което избира свободна дата и час, според графика на съответната залата, съобразявайки капацитета на същата. Въвежда данни за ритуала, посочва избраните услуги и избира начина на заплащането им.
Чл. 8 При осъществяването на резервация за дата и час за сключване на граждански брак, Потребителят трябва да се съгласи с настоящите Общи условия. При несъгласие с тях не е възможно да се завърши процеса на резервация. Със съгласяването си да спазва настоящите Общи условия, Потребителят потвърждава, че се е запознал с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.
Чл. 9 При попълване на данните за резервация, Потребителят се задължава и отговаря за това да въвежда на български език точни, актуални и коректни данни за младоженците, които ще сключат брак. При предоставяне на некоректни или неверни данни, същият може да загуби правото си на резервирана дата и час за ритуал за сключване на граждански брак.
Чл. 10 Потребителят може да използва пълната функционалност на Сайта, без да е необходимо да се регистрира в него, чрез създаване на потребителски профил.
Чл. 11 Електронният адрес (e-mail) и телефон, предоставени от Потребителя по време на резервацията, ще се използват като основен канал за комуникация и размяна на електронни документи, между община Стара Загора и Потребителя.
Чл. 12 Всеки един Потребител може да променя детайлите по направена резервация, само ако заяви това чрез електронно съобщение или телефонен разговор, от предоставените такива по време на процеса на резервация на ритуал за граждански брак. Заявки за промяна на резервация, които са направени от различни от предоставените начини за контакти (e-mail адрес или телефон) по време на процеса на резервация, няма да се приемат.
Чл. 13 В процеса на резервация, Потребителят попълва своите данни, необходими за запазване на дата и час за провеждане на граждански брак, както и данни за свидетелите, които ще се присъстват заедно с младоженците по време на ритуала. След потвърждение, Сайтът ще визуализира обобщена информация под формата на допълнителна страница. На нея Потребителят има възможност да прегледа попълнените данни, стойността на заявените услуги, както и избрания начин за заплащане. На тази страница, Потребителят има възможността да се върне стъпка назад и да нанесе корекции на резервацията, преди да бъде изпратена към община Стара Загора за извършване преглед и обработка.
Чл. 14 След преглед, Потребителят има право да изпрати резервацията за изпълнение от страна на  община Стара Загора. При потвърждение на резервацията за избраната дата и час, Потребителят ще получи на предварително посочения електронен адрес информация за направената от него резервация. Към електронното съобщение, Потребителят получава и прикачен файл (pdf файл), съдържащ информация за направената резервация/ резервационна карта, два броя декларации и фактура за платимите услуги.
Чл. 15 община Стара Загора изпращат по електронен път на Потребителя всички необходими и предвидени в закона документи.

V Защита на потребителите
Чл. 16 Всички условия и разпоредби на този раздел, както и общите условия, се прилагат само спрямо физически лица, за които може да се заключи, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 година.
Чл 17 Основните характеристики на услугите, които се предлагат чрез Сайта, са описани на страницата с Услуги или са предоставени под формата на хипервръзка с документ (pdf формат), който може да се достъпи, свали и/или разпечата от страницата с предлагани Услуги на Сайта.
Чл. 18 Цената на услугите, обявени в Сайта е крайна, с включени всички преки и косвени данъци, предвидени в българското законодателство. Цените на услугите се предвидени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Стара Загора (изм. и доп.), издадена на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Чл. 19. Информацията, предоставяна на Потребителите, е актуална към момента на визуализирането й на Сайта, преди и по време на извършване на резервацията на дата и час за граждански брак.
Чл. 20 Всеки Потребител самостоятелно избира по какъв начин ще заплати стойността на направената резервация и услугите, които е избрал, както и какъв метод на разплащане от наличните ще избере.
Чл. 21 Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от направената резервация, като се свърже с представители на община Стара Загора по телефон или имейл.
Чл. 22. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми община Стара Загора на посочените в сайта контакти за решението си недвусмислено, чрез попълване на приложения стандартен формуляр за отказ.
Чл. 23. След получаване на отказа община Стара Загора незабавно уведомява Потребителят /посредством телефонен разговор/ изпращане на електронно съобщение електронна поща/, като потвърждава получаването на отказа.
Чл. 24. На всеки един клиент, който е заявил по надлежния ред отказ от ритуал за провеждане на граждански брак, община Стара Загорас възстановява всички суми, получени от Потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е направена заявка за отказ от ритуал.
Чл. 25. Община Стара Загора възстановява получените суми по същия начин, чрез канала по който Потребителят ги е заплатил, освен ако Потребителят не е изявил различен начин и при условие, че това не довежда до допълнителни разходи от страна на бюджетното мероприятие. За суми платени по банков път – те се възстановяват по същата банкова сметка, от която са заплатени. За суми платени в брой, чрез ПОС терминал или виртуален ПОС терминал – те се възстановяват задължително в брой на лицето, направило и заплатило резервацията.

VI. Определения
Навсякъде в настоящите Общи условия дефинираните в тази точка думи и изрази, ще имат следното значение:
- „Общите условия” са настоящите Общи условия за използване на уеб сайта www.svatbi.starazagora.bg;
- „Сайтът” е уеб сайтът www.svatbi.starazagora.bg, даващ възможност на потребителя да получава достъп до информация или да ползва услуги, предоставяни от уеб сайта.
- „Случайно събитие“ е непреодолимо и непредотвратимо събитие от необичаен характер, което не е могло да бъде предвидено към момента на сключване на договора и което при настъпването си прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
- „Съдържание“ е всеки текст, изображение, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал или информация, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на Сайта и запазени върху сървър на доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, достъпът до които се осъществява чрез Сайта.
- „Неправомерни действия“ са действия и/или бездействия, които причиняват вреди на лица, използващи електронни съобщителни мрежи и услуги, включително изпращането на непоискани търговски съобщения в нарушение на действащото законодателство (спам), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права или пароли, придобити по неправомерен начин, използване на недостатъци в системите с цел извличане на облага за себе си или за другиго или добиване на информация, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет или други електронни съобщителни мрежи, извършване на деяния, които могат да бъдат квалифицирани като престъпления, в това число, но не само, повреждане или разрушаване на чуждо имущество чрез нерегламентиран достъп до компютърни системи или информационни масиви, компютърна измама, въвеждане на компютърен вирус в компютърна програма или система от типа на „троянски коне“, системи за отдалечен контрол и др., както и извършването на каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като състави на непозволено увреждане или административно нарушение по българското законодателство.
- „Администратор“ e бюджетно мероприятие Общинско предприятие със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. Иван Богоров 20, в качеството си на Обработващ лични данни, по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 за обработване на лични данни.

VII. Други условия
Чл. 26. Община Стара Загора осъществява ритуала за сключване на граждански брак на Потребителя в избраните дата и час, заедно с избраните услуги, които са заплатени по надлежен ред.
Чл. 27. община Стара Загора гарантират и предприемат мерки за опазване на личните данни на Потребителя според действащото в областта на защитата на личните данни национална и европейско законодателство.
Чл. 28. Потребителят се съгласява община Стара Загора да обработват личните му данни за целите на:
- резервиране на дата и час за провеждане на граждански ритуал, осъществяване на избраните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Потребителя по повод неговите резервации или разглеждане на исканията му. Община Стара Загора няма право да предоставят тези данни на трети лица, без да е налице разпореждане от компетентен орган на Република България.

VIII. Изменение и достъп до общите условия
Чл. 29. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от община Стара Загора, за което последният ще уведоми по подходящ начин заинтересовани страни и потребители на услугата.
Чл. 29. (2) Община Стара Загора и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от община Стара Загора и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
Чл. 29. (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 29. (4) Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

IX. Лични данни
Чл. 30 Личните данни са информация, която служи за вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон. Община Стара Загора под никаква форма няма да събират Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по съответният уеб сайт, който посещавате и за извършване на резервация и подготовка на свързаните документи за провеждане на ритуал при сключване на граждански брак.
Чл. 31. С предоставянето на свои лични данни на община Стара Загора, Потребителят дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на бюджетното мероприятие, както и дава изричното си и еднозначно съгласие същите да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите на платформата.
Чл. 32. Този Сайт не е насочен към съзнателно събиране на лична информация от деца под 18-годишна възраст. Ако сте под 18 години, можете да използвате този сайт само с участието на родител или настойник.
Чл. 33. Община Стара Загора ще използват личните ви данни единствено за целите на техническото управление на Сайта, да ви предостави достъп до специална информация, формуляри и документи, или за обща комуникация с вас. Те нямат право да продават или търгуват с вашите лични данни. Служителите на община Стара Загора са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. Община Стара Загора се водят от приетата политика за защита на личните данни в община Стара Загора, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от потребители, посещаващи и ползващи Сайта.
Чл. 34 „Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Сайта. Сайтът използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на Сайта, с цел по-бързото ви идентифициране и предоставяне на услуги. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване. Специфичните лични данни на потребителите се съхраняват криптирани.

X. Отговорност
Чл. 35. Всичката информация, достъпна през този сайт, се предоставя в същия вид.
Чл. 36 Община Стара Загора не дава гаранция, нито изрична, нито косвена, и не поема никаква отговорност по отношение на достъпа до или употребата на този сайт, включително относно щети или вируси, които могат да повредят компютърното оборудване или друга собственост, принадлежаща на потребителя.
Чл. 37. Община Стара Загора не носят отговорност за точността на информацията, предоставена на този сайт, или за каквито и да са грешки или пропуски, които тя може да съдържа. Потребителят единствен носи отговорност за употребата на такава информация.
Чл. 38. Община Стара Загора не носят отговорност за никакви преки или непреки загуби, независимо от техните причини, произход, естество или последици, произтичащи в резултат на достъп до сайта от когото и да е, или от неспособността за достъп до сайта, като същото важи за употребата на сайта и/или позоваването на източници на информация, получена пряко или непряко от последния.
Чл. 39. Потребителят се съгласява, че няма да показва на този сайт никаква информация, която може да доведе до пораждане на гражданска или наказателна отговорност, и с оглед на това се съгласява, че няма да разгласява никаква незаконна информация през този сайт, или информация, която уронва репутация или е с клеветнически характер, или която нарушава и/или вреди на закона и реда.
Чл. 40 Сайтове извън предмета на тези общи условия, които съдържат линкова връзка към настоящия сайт, не са под никакъв контрол на мероприятието, която вследствие на това се отказва от всякаква отговорност, свързана с тяхното съдържание. Връзките към други сайтове при никакви обстоятелства не представляват одобрение или партньорство между община Стара Загора и тези сайтове, като споменатите сайтове са обект на собствени условия на ползване и политики за личните данни.

Допълнителни разпоредби
Чл.1 За неуредените случаи относно тълкуването и изпълнението на настоящите Общи условия се прилага действащото българско законодателство.
Чл. 2 Настоящите Общи условия може да бъдат променяни едностранно от община Стара Загора , за което Клиентът се счита за уведомен с публикуването им в svatbi.starazagora.bg.
Чл. 3 Всички спорове, възникнали при изпълнението на настоящите Общи условия, включително споровете за тяхното тълкуване, запълване на празноти, приспособяването им към промени в законодателството, се решават чрез преговори между страните или чрез други възможности, предвидени в българското законодателство.